Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode eshop.chemosvit.sk. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej.

Predávajúci internetového obchodu eshop.chemosvit.sk  je:

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

Štúrova 101

059 21  Svit

IČO: 31719724

DIČ: 2020517290

IČ DPH: SK2020517290

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov:

Oddiel Sa, vložka č. 10283/P

Predávajúci je platcom DPH.

Kontakt:

tel: +421 52 715 2882

e-mail: eshop@chemosvit.sk

Predajňa (pri osobnom odbere) – otváracia doba:

Po – Pia: 7.00 – 14.30

Číslo účtu pre platbu prevodom:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

BIC-Swift: GIBASKBX

číslo účtu: 000000-0492610533/0900

IBAN: SK05 0900 0000 0004 9261 0533

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Adresa:

Obrancov mieru 6

080 01  Prešov

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel.: 051/7721 597

fax: 051/7721 596

e-mail: pr@soi.sk

 1. Objednávka tovaru

Po výbere tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár. Ceny tovaru (bez DPH aj s DPH) sú uvedené pri jednotlivých produktoch na eshop.chemosvit.sk. Ak kupujúcim je fyzická osoba, uvedie meno a priezvisko, adresu, telefón, e-mailovú adresu. Ak vystupuje ako podnikateľ, uvedie názov firmy a do poznámky uvedie IČO a DIČ. Po vyplnení objednávku odošle. Po odoslaní bude objednávka spracovaná a na uvedenú e-mailovú adresu príde potvrdenie o prijatí objednávky. Odoslaná objednávka slúži ako kúpna zmluva.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, že bol oboznámený o vlastnostiach tovaru, taktiež i o platnej cene objednaného tovaru uvedenej na internetovej stránke včítane nákladov na dopravu.

 1. Dodacie a platobné podmienky

Tovar je možné prevziať si osobne v našej podnikovej predajni alebo objednaný tovar doručujeme expresne prostredníctvom kuriéra. Dodacia lehota začína plynúť momentom potvrdenia o prijatí objednávky. Dodávky produktov budú podľa dostupnosti produktu a prevázkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, najneskôr do 4 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky. V prípade nedostupného množstva tovaru je kupujúci o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný. Miesto dodania tovaru si určí kupujúci a je stanovený na základe objednávky kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu určeného dodávateľom prevezme všetky časti objednaného tovaru. Zásielka okrem tovaru obsahuje aj daňový doklad.

Cenu tovaru, ktorý si kupujúci prevezme osobne v podnikovej predajni, zaplatí v hotovosti pri jeho prevzatí.

Pri platbe prevodom vám bude zaslaná predfaktúra s platobnými podmienkami. Po prijatí platby na účet dodávateľa bude kupujúcemu tovar odoslaný a doručený kuriérom  nasledujúci deň. Cena dopravy je 5,80 EUR s DPH (4,83 EUR bez DPH).

Pri doručení tovaru kuriérom  a platbe dobierkou uhradí kupujúci cenu tovaru kuriérovi.

Kuriér odovzdá kupujúcemu zásielku, ktorej obal nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia, až po podpísaní doručovacieho hárku.  Až potom si môže kupujúci zásielku otvoriť a skontrolovať (pričom nie je oprávnený vyžadovať prítomnosť a asistenciu kuriéra).

Pri osobnom odbere je tovar kupujúcemu v podnikovej predajni rezervovaný 3 dni. Po uplynutí 3 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a tovar predať tretej osobe.  V prípade osobného odberu v podnikovej predajni predávajúceho má kupujúci právo si tovar pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až zaplatením celej kúpnej ceny a prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci zároveň obdrží daňový doklad.

Kupujúci má právo pred uplynutím stanovenej zákonnej lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy prevzatý tovar skontrolovať, t.j. vizuálne posúdiť tovar tak, aby zistil prípadné vady tovaru. Vrátený tovar nesmie byť použitý a musí byť zabalený v originálnom balení.

 1. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon č. 102/2014 Z.z.) je kupujúci, ktorý zakúpi tovar od predávajúceho ako fyzická osoba, oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od uzavretej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, je oprávnený použiť na to formulár určený na odstúpenie od zmluvy, ktorý je samostatnou prílohou týchto obchodných podmienok. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v podnikovej predajni.

Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nevykazoval zjavne viditeľné vady, náklady na jeho vrátenie znáša kupujúci. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, ktoré predávajúci deklaruje a nie je možné ho použiť na účel, na ktorý bol určený, náklady na jeho vrátenie a dodanie znáša predávajúci.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia tovaru vrátiť spotrebiteľovi platby, ktoré za pôvodne zakúpený tovar prijal.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať nepoužitý, nepoškodený a riadne zabalený tovar v originálnom balení späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach. O tejto skutočnosti bude kupujúci ihneď informovaný.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim kupujúcemu dodaný, je odstúpenie od zmluvy neprípustné a kupujúci nemá nárok na vrátenie plnenia za tovar.

Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť dojednané plnenie alebo uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

 1. Záručné podmienky a reklamácie

Ak je kupujúcim fyzická osoba (nepodnikateľ), záručné podmienky a reklamácie sa riadia príslušnými ustanovaniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním alebo nesprávnym skladovaním, ale vadou samotného výrobku, má právo tovar reklamovať. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym použitím, použitím na nevhodný účel alebo nedodržaním doporučených skladovacích podmienok.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

Po zistení vady výrobku je kupujúci povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho na emailovej adrese eshop@chemosvit.sk alebo na tel. č.: +421 052 715 2882, pričom uvedie číslo výrobku, dátum prevzatia tovaru, druh závady, číslo daňového dokladu. Predávajúci kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe pri rirešení reklamácie. Reklamácia bude vybavená do 30 dní.

 1. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Dodanie zásielky môže byť pozastavené, ak kupujúci nie je zastihnuteľný ani na tretí pokus, resp. zásielku odmietne prevziať. V takom prípade o danej skutočnosti kuriér informuje predávajúceho a zásielka je bez zbytočného odkladu vrátená predávajúcemu.

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na eshop.chemosvit.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

 1. Ochrana osobných údajov

Informovanie dotknutých osôb v zmysle nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov

7 – I. Prevádzkovateľ
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., Štúrova 101, 059 21  Svit, SR, IČO 31 719 724, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, vložka 10 283/P

7 – II. Zodpovedná osoba za dokumentačnú časť OOÚ
Špecialista pre projekty, č.t. 052-7152405, e-mail: slavkovská.z@chemosvit.sk

7 – III. Základné informácie o spracúvaní OÚ v informačných systémoch

Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb a spracúva ich v nižšie uvedených informačných systémoch:

IS Elektronický obchod (e-shop)
Účel: komerčná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikačnú sieť (e-shop)
Právny základ: osobitný zákon (Zákon o elektronickom obchode, Zákon o ochrane spotrebiteľa), plnenie zmluvy, kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba
Príjemcovia: CHEMOSVIT, a.s. (sprostredkovateľ), oprávnené subjekty v zmysle legislatívy
Cezhraničný prenos: neuskutočňuje sa
Doba uchovávania OÚ: počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona a internej smernice „Registratúrny a archívny poriadok“

Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou na uzatvorenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom plnenia objednávky a dodávky tovaru a zároveň zákonnou požiadavkou na splnenie legislatívnych povinností predávajúceho (vyfakturovanie objednávky a splnenie ďaňových povinností). V prípade neposkytnutia osobných údajov nebude možné uzatvoriť elektronický obchod.

7 – IV. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má:

 • právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, o kategórii dotknutých osobných údajov, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov.
 • právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú
 • právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok ustanovených zákonom
 • právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom
 • právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie za podmienok ustanovených v zákone
 • právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220
 • právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby
 • právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 • právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatní prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa jej poskytnú za predpokladu, že preukáže svoju totožnosť.

 1. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných  podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

Formulár určený na odstúpenie od zmluvy

Informačný list o spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

+421 52 715 2319
Štúrova 101
059 21 Svit
sales@chemosvit.sk

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

Predajňa VOS
Štúrova 101
059 21  Svit

GPS súradnice: 49°3'30.06"N 20°11'3.51"E

tel: +421 52 715 2882

e-mail:

Obchodné zastúpenie spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., v Nemecku
Waldstrasse 45
53177 Bonn
NEMECKO

Ing. Eduard JARČUŠKA
+49 228 97147673
+49 228 97147680
jarcuska.e@chemosvit.sk

Obchodné zastúpenie spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., na Ukrajine
Rivnenska str., 76a
43020 Lutsk 

p. Vadym Moroziuk
+38 050 438 51 81