Životné prostredie

Starostlivosť o ŽP je koncepcia, ktorú zaujala spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., smerom k životnému prostrediu. Naším cieľom je zachovať alebo zlepšiť jeho kvalitu s ohľadom na všetky organizmy vrátane človeka pri dodržiavaní zásad udržateľného rozvoja.

Responsible Care

Cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chemických výrobkov. Responsible Care je celosvetový záväzok chemického priemyslu zameraný na zosúladenie podnikateľských činností so stále náročnejšími hľadiskami bezpečnosti, ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.
Program je charakterizovaný ôsmymi črtami, ktoré prijala a schválila ICCA. Národné chemické zväzy sú zodpovedné za detailnú implementáciu programu a každý program musí obsahovať osem základných charakteristík.

Jednou zo základných podmienok iniciatívy Responsible Care prijatej Medzinárodnou radou chemického priemyslu ICCA,
je požiadavka prijatia názvu a loga, ktoré jednoznačne identifikujú národné programy ako súčasť jednotného celosvetového programu. 

IPKZ

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) je spôsob regulácie vybraných priemyselných činností pri dosiahnutí vysokej úrovne ochrany životného prostredia ako celku (odpady, ovzdušie, pôda, voda) a zabezpečenie takých prevádzkových podmienok v týchto činnostiach, ktoré neumožnia prenos znečistenia medzi jednotlivými zložkami životného prostredia. Hlavným cieľom IPPC je predchádzanie jeho znečisteniu, prípadne obmedzovanie jeho vzniku výberom vhodných, k životnému prostrediu šetrných, výrobných postupov a technológií najlepších dostupných techník (BAT – Best Availaible Techniques).

Informácie pre verejnosť

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa § 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. Právnická osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo rozhodnutí vydaných na ich základe povinná merať množstvo určeného druhu vypúšťanej látky (emisie) do ovzdušia alebo do vôd alebo sledovať iný vplyv ňou prevádzkovaného zariadenia na životné prostredie, je povinná zverejňovať výsledky týchto meraní a sledovaní vo všeobecne zrozumiteľnej forme a na všeobecne ľahko prístupnom mieste.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

+421 52 715 2319
Štúrova 101
059 21 Svit
sales@chemosvit.sk

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

Predajňa VOS
Štúrova 101
059 21  Svit

GPS súradnice: 49°3'30.06"N 20°11'3.51"E

tel: +421 52 715 2882

e-mail:

Obchodné zastúpenie spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., v Nemecku
Waldstrasse 45
53177 Bonn
NEMECKO

Ing. Eduard JARČUŠKA
+49 228 97147673
+49 228 97147680
jarcuska.e@chemosvit.sk

Obchodné zastúpenie spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., na Ukrajine
Rivnenska str., 76a
43020 Lutsk 

p. Vadym Moroziuk
+38 050 438 51 81